За нас 

„Нелсен Чистота“ ЕООД e дружество с основен предмет на дейност сметосъбиране (в това число - разделно) и сметоизвозване на битови, промишлени и строителни отпадъци и депониране на твърди битови отпадъци ; почистване, миене, метене и зимно снегопочистване на улици; изграждане и експлоатация на депа. Фирмата е с дългогодишен опит и традиции в сметосъбирането и сметоизвозването на битови, промишлени и строителни отпадъци и депониране на твърди битови отпадъци ; почистване, миене, метене и зимно снегопочистване на улици; изграждане и експлоатация на депа. Разполага с най-модерна техника и механизация за осъществяване на дейността си

„Нелсен Чистота“ ЕООД ще извършва услугите в пълно съответствие с изискванията на българското законодателство, включително транспонираното и пряко приложимото право на Европейския съюз, както и ще се съобразява с националната и общинската програма за управление на отпадъците с всичките им изменения в периода на изпълнение на договора.дружеството ще работи по изпълнение на изискванията от „Програмата за управление на отпадъците" 2016 г. – 2020 г. на Община Бургас, валидна в срока на договора, в съответствие с Националната програма.

Дружеството притежава Сертификат за система за управление на околната среда, сертифицирана съгласно изискванията на стандарта EN ISO 14001:2004

Събиране и транспортиране на отпадъци от контейнери и други съдове за отпадъци до съоръжение за третиране.

Ръчно почистване и транспортиране на отпадъци от улични кошчета.

Доставка, експлоатация и поддръжка на контейнери за отпадъци и улични кошчета.