• Събиране и транспортиране на отпадъци от контейнери и други съдове за отпадъци до съоръжение за третиране;
  • Ръчно почистване и транспортиране на отпадъци от улични кошчета;
  • Събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци и строителни отпадъци /образувани при извършване на ремонтни дейности от домакинствата/ до съоръжение за третиранe;
  • Събиране и транспортиране на пепел и сгурия до съоръжение за третиране;
  • Събиране и транспортиране на биоотпадъци до съоръжение за третиране;
  • Събиране и транспортиране на зелени отпадъци до съоръжение за третиране;
  • Събиране и транспортиране на други разделно събрани фракции до съоръжение за третиране;
  • Доставка, експлоатация и поддръжка на контейнери за отпадъци и улични кошчета;
  • Дейности по поддържане на чистотата на места за обществено ползване (почистване на улици, тротоари, площади, спирки на интегриран градски транспорт, велоалеи, подлези, надлези, и др. места за обществено ползване);
  • Дейности по зимно поддържане на улици и други територии за обществено ползване;